Общи условия

Сайтът remonti-em.com е собственост на „Ремонти ЕМ” ООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 203532761 ,(наричан за краткост „Дружеството”). Всички приложения и модули на този сайт също са собственост на „Ремонти ЕМ” ООД.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Ремонти ЕМ” ООД, от една страна и Потребителите на интернет сайта, включително и за услугите, за които се изисква регистрация.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Ако изрично не е указано друго промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ. Сайтът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Последен вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ може да се види по всяко време на адрес: www.remonti-em.com

С посещаването на уебстраницата на „Ремонти ЕМ” ООД, вие приемате, че сте съгласни с правилата и условията за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Правилата и принципите са създадени единствено с цел да се защитят потребителите и да се осигури безопасно и полезно посещение  и използване на сайта www.remonti-em.com

www.remonti-em.com е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки и услуги, от името на „Ремонти ЕМ” ООД.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за ползването на предлаганите услуги и покупка на артикули от „Ремонти ЕМ” ООД.

Сайтът се стреми да предостави надеждни, действителни и своевременно актуализирани обяви. Въпреки това, www.remonti-em.com не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието на обявите, нито за тяхната актуалност.

Ремонти ЕМ се стреми да осигури непрекъснат достъп на Потребителите до сайта, ние си запазваме правото във всеки един момент и без предупреждение да прекъснем достъпа до сайта поради технически или други причини, както и да преустановим осъществяването на услугите, без това по някакъв начин да ангажира отговорността на remonti-em.com за тези прекъсвания или за последствията, до които те може да са довели за отделен Потребител или трети лица.

Хостинг на сайта е избран от Дружеството.

„Ремонти ЕМ” ООД има право да променя цените на предлаганите услуги и стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната услуга и/или стока.

При липса на кадрова обезпеченост за предоставяне на исканата услуга или при липса на складова наличност от заявената стока, „Ремонти ЕМ” ООД в рамките на три работни дни след получаване на заявлението за заявяване на определената услуга или покупка, уведомява Клиента за невъзможността да я изпълни или за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Ремонти ЕМ” ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Ремонти ЕМ” ООД чрез “www.remonti-em.com” на заявлението за извършване на исканата услуга или покупка, попълнено правилно от Клиента.

„Ремонти ЕМ” ООД се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да извърши желаната услуга, или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

„Ремонти ЕМ” ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.remonti-em.com”.

„Ремонти ЕМ” ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените на предлаганите продукти и услуги.

Всички обявени цени са в български левове, с включен ДДС.

Съдържанието на уеб страницата е със защитени авторски права по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а не регламентираното му използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Всяка употреба на каквато и да е част от сайта (в т.ч. – публикуване на текст или част от текст на друго място, използване на плана на сайта, изборът и разположение на рубриките в него, начина на подредба и т.н.) без знанието и изричното съгласие на „Ремонти ЕМ” ООД и в противоречие с правилата на настоящите Общи условия, е нарушение на авторските права на дружеството и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (www.remonti-em.com) са собственост на „Ремонти ЕМ” ООД  и/или неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страницата на (www.remonti-em.com) притежава „Ремонти ЕМ” ООД.

Всяко дееспособно физическо лице или представител на юридическо лице може да бъде Потребител на услугите на www.remonti-em.com. Сайтът само предоставя услугите и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите от други страни.

Потребителят се задължава:

 • да посочи  имена, точен и валиден телефон, адрес за кореспонденция и електронен адрес;
 • да плати цената на услугата и/или стоката според условията, описани в информацията за извършване на услугите и доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по извършване на услугата и/или доставката, според условията описани в информацията за извършване на услугата и доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за извършване на услугата и/или получаване на стоката.
 • При приемане на работата по извършената услуга и/или предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема работата по извършената услуга и/или доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.
 • При отказ за приемане на работата по извършената услуга и/или получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на всички разходите, сторени при и по повод изпълнението на поръчката. В този случай потребителят е длъжен да обезщети „Ремонти ЕМ” ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за изпълнение на услугата и/или доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 • В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на услугата и/или на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за изпълнение на услугата и/или предаване на стоката в този срок, „Ремонти ЕМ” ООД се освобождава от задължението си да извърши поръчаната услуга и/или достави заявената за покупка стока. Потребителят може да потвърди желанието си да услугата да бъде изпълнена и/или да получи стоката и след изтичане на срока за изпълнението на услугата и/или доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Всеки Потребител на сайта се ангажира да НЕ:

 • Използва услугите на сайта, за да причинява вреда на трета страна по какъвто и да е начин.
 • Се представя за човек или група хора, включително и за представител на „Ремонти ЕМ” ООД, модератор на форум, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек.
 • Нарушава нормалната работа на другите ползватели на сайта, включително и да НЕ въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време.
 • Формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.
 • Формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване).
 • Фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се за воалира произходът на съдържание.
 • Формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“, пренасочени с alias, „пирамидални схеми“ или други форми за привличане на клиенти.
 •  Използва личните данни на други Потребители и/или Партньори на remonti-em.com, до които има достъп чрез сайта, за да предлага продукти и/или услуги посредством изпращане на голям брой непоискана търговска кореспонденция (спам), както и за всякакви други търговски цели или използване на тези данни по друг непозволен начин.
 • Накърнява доброто име и търговската репутация на сайта.
 • Нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица.
 • Използва сайта за непозволени и незаконни цели.

Ремонти ЕМ си запазва правото да предприеме и съответните действия за ангажиране отговорността на тези лица по съответния законов ред.

Лични данни

„Ремонти ЕМ” ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка или услуга.

Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,  „Ремонти ЕМ” ООД  може да използва личните данни на Клиента eдинствено  и само за целите, предвидени в договора.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Ремонти ЕМ” ООД  чрез “www.remonti-em.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

„Ремонти ЕМ” ООД чрез “www.remonti-em.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Отговорност

„Ремонти ЕМ” ООД чрез “www.remonti-em.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Ремонти ЕМ” ООД чрез “www.remonti-em.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Ремонти ЕМ” ООД.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Гаранционни условия

Фирма „Ремонти ЕМ” ООД дава на своите клиенти за всяка извършена услуга и/или закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, както следва:

24 месеца (две години)

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

В рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да отстрани за своя сметка всички дефекти, появили се в изпълнените от него работи, освен тези дължащи се на неправилна експлоатация, земетресение, слягане на сградата, големи температурни разлики за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност.

При използване услугите на сайта, Потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Недействителността на която и да е част от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не води до недействителност на останалите техни клаузи.

Допълнителни условия:

Основната цели на сайта www.remonti-em.com са:

 1. За Клиенти – целта е нашите клиенти да получат качествена услуга или стока на добра цена и по най – улеснен начин и в най-кратки срокове.
 2. За Майстори – целта е специалисти с добър опит, които имат желание да запълнят работния си график да се присъединят към нашата партньорска мрежа, като на същите гарантираме лоялност и безсрочен ангажимент за не разпространяване на всяка една информация, представляваща търговска тайна, станали ни известна при и повод съвместната ни работа и/или сътрудничество.